Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Aktualności

Konkurs plastyczny ,,Zostań Etnologiem

  •  Publikacja 29 września 2019 roku

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,Zostań Etnologiem” i stworzenia oraz zaprezentowania własnej wizji nauki o człowieku i kulturze - etnologii. Nagrodą jest aparat fotograficzny atrybut etnologa. Regulamin Konkursu.

Poprzez Konkurs chcemy zachęcić dzieci ze szkół podstawowych do zapoznania się pojęciem etnologia. Zachęcamy do odkrywania bogactwa kultury regionalnej Wielkopolski oraz szukania podobieństw z innymi kulturami w duchu tolerancji i szacunku. Zachęcamy do odkrycia kim jest etnolog i czym się zajmuje etnolog.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szkół podstawowych z całej Polski. Prace prezentowane będą na stronie Spotkania Kultur oraz podczas wystaw pokonkursowych.

Prace konkursową wraz z Załączmikiem nr 1 do Regulaminu (Zgoda rodziców na udział dziecka w Konkursie) należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres pocztowy Fundacja Atqi ul. Jackowskiego 25 m 11 d, 60-509 Poznań lub dostarczyć osobiście  do dnia 31.10.2019 (data dostarczenia prac do placówki).

Regulamin Konkursu „Zostań Etnologiem” 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Spotkania Kultur. Etnologia dla dzieci na 100 lecie poznańskiej etnologii” przez Fundację Atqi, a finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zostań Etnologiem” (zwany dalej: „Konkursem”). 
  2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Atqi z siedzibą w Poznaniu (60-509) ulica Jackowskiego 25m 11d (zwaną dalej: „Organizatorem”). 
  3. Celem Konkursu jest:

- propagowania kreatywności i twórczości amatorskiej dzieci i młodzieży, 

- zainspirowania dzieci i młodzieży do poszukiwań elementów kultury regionalnej, etnologii, - folkloru, sztuki ludowej Wielkopolski, ale również elementów wielokulturowości w Wielkopolsce,

- promowanie bogactwa kulturowego Wielkopolski poprzez ukazanie go w pracach konkursowych dzieci i młodzieży,

- uwrażliwienie dzieci na różnorodność kulturową,

- zorganizowania wystaw pokonkursowych w bibliotekach publicznych na terenie Wielkopolski oraz w innych ośrodkach kultury i oświaty, 

- zaangażowanie dzieci do promowania własnej twórczości poprzez udział w wystawach.

4.Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne. 

5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski (zwanych dalej ,,Uczestnikami/Uczestnikiem”).

6. Uczestnik bierze udział w konkursie na podstawie udzielonej pisemnej zgody prawnych opiekunów (zwanych dalej ,,Opiekunami’’) - Załącznik nr 1 Regulaminu Zgoda Opiekunów na udział Uczestnika w Konkursie. (zwaną dalej: ,,Zgodą’’).

7.Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej (zwanej dalej: Pracą), która będzie zawierała: 

wyobrażenie Uczestnika czym jest etnologia lub czym zajmuje się etnolog.

8.Praca powinna zostać sporządzony w formacie A4 lub A3,

- Praca może zostać sporządzona w dowolnej technice plastycznej np. :grafika, malarstwo, kolaż,

- Praca  może zawierać opis lub komentarz.

- Praca nie może być fotografią.

- do „Pracy”zgłoszonej do Konkursu musi zostać załączona ,,Zgoda”.

9. Zwycięska Praca zostanie wyłoniona przez 4-osobową komisję konkursową profesjonalistów: etnologów i plastyków (zwaną dalej „Komisją”). Podstawowym kryterium oceny będzie oryginalność wizji i sposób jej przedstawienia. 

11.Główną nagrodą w konkursie będzie Aparat CANON Ixus 177 Czarny. Prace wyróżnione w konkursie zostaną zaprezentowane podczas wystaw pokonkursowych.

12.„Spotkania Kultur. Etnologia dla dzieci na 100 lecie poznańskiej etnologii” projekt realizowanym przez Organizatora .Finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego (dalej zwany Projektem). Konkurs jest jego integralną częścią.


 § 2. ZGŁOSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

1.Praca wraz ze Zgodą należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Organizatora (§ 1 us.2).

2.W przypadku udziału uczniów z jednej szkoły/klasy Prace można wysłać w  przesyłce zbiorczej za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres Organizatora (§ 1 ust.2).

3.Do każdej Pracy zgłoszonej do Konkursu musi zostać dołączona Zgoda. 


 § 3. PRZEBIEG KONKURSU 

1.Przyjmowanie Prac do Konkursu trwa od 1 października 2019 r. (od momentu jego ogłoszenia) do 31 października 2019 (data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora) za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres Organizatora (§ 1 ust.2).

2.W procesie oceniania nie będą brały udziału Pracy:

-przesłane po terminie, o którym mowa (w § 3 ust. 1),

-Pracy bez Zgody, o której mowa w (§ 1 ust.6).

3.Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4.Przekazanie Pracy na Konkurs  jest jednoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej i nieograniczonej zgody przez Opiekunów Uczestnika na :

na ekspozycję Pracy podczas posiedzenia Komisji Konkursowej; 

na publikacje w Internecie oraz na wszystkich nośnikach Organizatora; w materiałach dokumentujących projekt, materiałach promocyjnych stronach internetowych, portalach społecznościowych facebook, instagram, kanale Youtubna i innych nośnikach promocyjnych i w publikacjach;na publikacje;nieograniczone w czasie wykorzystania Pracy i rozporządzania nią, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania Pracy w kraju i za granicą;na przekształcanie formy technicznej zapisu na inną formę, wszelkimi znanymi w chwili trwania Konkursu technikami, w szczególności poprzez digitalizację oraz poddawanie innym procesom technologicznym;wykorzystanie Pracy w całości lub części, do celów informacyjnych.dobrowolne przekazanie Pracy konkursowej Organizatorowi w celu  zorganizowania wystawy pokonkursowej oraz w celu złożenia raportu w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, który to Urząd finansuje Konkurs;dobrowolne przekazanie Pracy w celu archiwizację pracy do roku 2025. 

5.Obrady Komisji odbędą się pomiędzy 1 a 5 listopada 2019. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 6 listopada 2019 na stronie funadacjaatqi.org.pl Organizatora .

7.Nagroda zostanie wręczona osobiście lub wysłana pocztą na wskazany adres.

 § 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu. 

2.Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, informując o tym fakcie uczestników.

3.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas Konkursu, stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.Opiekun Uczestnika Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z tymi informacjami.

5.Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

                                                                        

Załącznik 1 należy przesłać wraz z Pracą na adres Organizatora.

Załącznik 1 Regulaminu Konkursu Zostań Etnologiem. Zgoda Opiekunów na udział Uczestnika w Konkursie. 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Spotkania Kultur. Etnologia dla dzieci na 100 lecie poznańskiej etnologii” przez Fundację Atqi. Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://fundacjaatqi.org.pl/aktualnosci/346/Konkurs_plastyczny_Zostan_Etnologiem

                                                                         

Miejsce, ………………, dzień………….2019

 

Imię i nazwisko Opiekuna ( matki)..........................

Imię i nazwisko Opiekuna (ojca) …………………...

 

  1. Imię Uczestnika (dziecka)
  2. Nazwisko Uczestnika (dziecka)
  3. Data urodzenia Uczestnika  (dziecka)
  4. Klasa i szkoła (dziecka)
  5. Tytuł pracy (nieobowiązkowy)
  6. Rok, miesiąc powstania Pracy:

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu ,,Zostań Etnologiem” (dostępny  na stronie https://fundacjaatqi.org.pl/aktualnosci/346/Konkurs_plastyczny_Zostan_Etnologiem i akceptuję jego warunki. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w projekcie Spotkania Kultur organizowanym przez Organizatora, a w szczególności na udział w Konkursie, w warsztatach, zajęciach dydaktycznych, w wystawach pokonkursowych bez konieczności każdorazowego zatwierdzenia zgody. 

Oświadczam, że udzielam zgoda  na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem mojego dziecka w Konkursie.Udzielam zgody na spełnieniem wymogów wynikających z przepisów oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwane dalej RODO. Wyrażam zgodę, aby dane osobowe mojego dziecka - Uczestnika Konkursu  mogły zostać udostępnione innym podmiotom tj Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w celu ewaluacji projektu, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością. Wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna.Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator Konkursu Zgodnie art 13 RODO zostałem poinformowany o tym, że dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą jedynie w celach związanych z realizacją Konkursu, a także po jego zakończeniu w celach archiwizacji, że mam prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych , domagać się ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania lub umieścić skargę do organu nadzoru w związku z nieprawidłowościami w ich przetwarzaniu.

Wyrażam  zgodę na dobrowolne przekazanie Pracy Organizatorowi w celu  zorganizowania wystawy pokonkursowej, ewaluację projektu, archiwizację, publikację zgodnie z na publikacje zgodnie z § 3 ust 4 Regulaminu. Zgoda udzielona jest dobrowolnie i nieodpłatnie.

 

Podpis (czytelny) Imię i nazwisko Opiekuna ( matki). 

Podpis (czytelny) Imię i nazwisko Opiekuna (ojca)    

Fundacja Atqi

Fundacja ATQI realizuje misję i projekty pod honorowym patronatem Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w PoznaniuDziałamy na rzecz lokalnych społeczności, dialogu międzypokoleniowego, międzykulturowego w Polsce, Maroku, Nepalu i Zanzibarze. Dokumentujemy kulturę, tradycję i ich wartości. Od 2021 działamy również na rzecz integracji migrantów i migrantkek z lokalnymi społecznościami w Polsce.

 

Media społecznościowe

Dane konta bankowego

Bank: Paris Bas / Oddział w Poznaniu
Nr konta: 87160014621833693220000001

Dane teleadresowe

Fundacja Atqi
Maksymiliana Jackowskiego 25 / 11d
60-509 Poznań Poland
 +48 668481254
 fundacjaatqi@gmail.com
 fundacjaatqi.org.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies   Polityka prywatności  
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.