Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Projekty

Ewaluacja

Ewaluacja projektu ,,Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG z Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny realizowanego na terenie Śremu przez Fundację ATQI od listopada 2021 do czerwca 2022.

 

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, w ramach którego prowadzony był projekt ma na celu wzmocnić organizacje społeczne w Polsce oraz działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. Projekt otrzymał grant w wysokości 22700 euro.

 

Organizator Projektu: Fundacja ATQI

Koordynatorka projektu: Anna Płygawko

Partnerzy Projektu:

Biblioteka Publiczna  im. Heliodora Święcickiego w Śremie, 

TV Relax Śrem, 

Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja" w Śremie, 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów  w Śremie, 

BSCG Spółka z.o.o.

Patronat honorowy

Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu   

Burmistrz Śremu Adama Lewandowskiego

Autorka: Anna Płygawko

 

I. ABSTRAKT

 

Ewaluacja prezentuje w jaki sposób zostały zrealizowane założenia projektowe. Ewaluacja prowadzona była od listopada 2021 do czerwca 2022. W ramach ewaluacji:

 • przygotowano narzędzia badawcze m.in: ankiety, map projektowe, wywiady antropologiczne, zorganizowano konsultacje oraz prowadzono obserwacje,
 • pozyskano osoby do przeprowadzenia ankiet,
 • zorganizowano spotkania oraz przeprowadzono obserwacje,
 • przeprowadzono analizę dokumentacji,
 • przygotowano raport podsumowujący.

Ewaluacja prowadzona była na bieżąco podczas realizacji poszczególnych etapów projektowych założonych w harmonogramie na terenie Śremu. 

Na terenie gminy Śrem - podobnie jak w całej Polsce - w związku z wybuchem wojny w Ukrainie dnia 24 lutego 2022 zmieniły się okoliczności realizacji projektu, struktura społeczna. Należy zaznaczyć, że w trakcie tworzenia projektu w marcu 2021 nie zakładano w ryzyku projektowym wybuchu wojny oraz towarzyszących temu wydarzeniu okoliczności.

Niemniej cele projektu oraz zakładane rezultaty zostały zrealizowane. Projekt skierowany był do migrantów i migrantek pochodzących z różnych kultur żyjących na terenie Śremu w Wielkopolsce oraz do społeczności lokalnej. 

 

Celem projektu była realizację działań na rzecz migrantów i migrantek - pochodzących z różnych kultur żyjących na terenie Śremu oraz ich integracji z lokalną społecznością. A rezultatem wzmocnienie grupy migrantów i migrantki narażonych  na wykluczenie, zdefiniowanie ich potrzeb i problemów, współdziałanie z instytucjami, placówkami oświatowymi, biznesem oraz lokalną społecznością.

 

II. CELE I PROCES EWALUACJI

1. Celem ewaluacji jest wykazanie realizacji działań, osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów w projekcie, m.in.

 • zrealizowanie działań na rzecz migrantów i migrantek - pochodzących z różnych kultur żyjących na terenie Śremu,
 • wzmocnienie grupy migrantów i migrantki narażonych  na wykluczenie,
 • zdefiniowanie potrzeb i problemów migrantów i migrantek,
 • współdziałanie z instytucjami, placówkami oświatowymi, biznesem oraz lokalną społecznością,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej.

2. Pytania kluczowe w ramach realizacji ewaluacji m.in:

 • jakie korzyści wniosły działania projektowe, m.in.: realizacja pilotażu Miejsca Integracji Społecznej?
 • czy nastąpiła aktywizacja osób pochodzących z grup mniejszościowych?
 • jak wygląda obecna struktura pomocowa w Śremie?
 • czy nastąpiła poprawa sytuacji migrantów?
 • jaki wpływ mają działania edukacyjne i informacyjne?
 • działania ekologiczne - perspektywa kontynuacji?

 3. Metody pracy, narzędzia badawcze

 

Ewaluacja  projektu powstała w ramach realizacji działań projektowych od listopada 2021 do czerwca 2022 w Śremie. Materiały zbierane do ewaluacji zostały zaplanowane w listopadzie 2021 i zbierane były systematycznie do czerwca 2022. 

4. Narzędzia badawcze 

4.1 Ankiety przeprowadzone podczas spotkań pilotażu Miejsca Integracji Społecznej, których uczestnikami były osoby dorosłe 18- 75 lat biorące udział w spotkaniach. 

W których zadano pytania m.in. o znajomość osób pochodzących z innych kultur mieszkających w Śremie, o znajomość problemów, o możliwości włączenia się społeczności lokalnej w integrację i pomoc, o poziom zainteresowania poznaniem migrantów i migrantek  i migrantkom i wartość realizacji pilotażu dla Miejsca Integracji Społecznej. Przeprowadzono ponad 50 ankiet m.in.:

 • 27.11.2021 
 • 22.02.2021
 • 19.03.2021
 • 20.05- 30.05.2022 

4.2. Ankiety  przeprowadzone podczas realizacji warsztatów w szkołach podstawowych wśród dzieci lat 9-11. W ankietach zadano pytania m.in.o znajomość dzieci pochodzących z różnych kultur mieszkajacych w Śremie, o znajomość języka w jakich mówią, krajów z których pochodzą, o zainteresowania. Łącznie 32 ankiety.

4.3. Mapy myśli  - 4 - przeprowadzone podczas warsztatów międzykulturowych prowadzonych w szkołach podstawowych,  których uczestnikami były dzieci pomiędzy 7 a 11 rokiem życia. Badanie przeprowadzono w dniach:

 • 3 lutego 2022 - Szkoła nr 2 w Śremie im. Ks.Piotra Wawrzyniaka, ul. Szkolna 4, klasa 1 B, wychowawczyni Agnieszka Adamczewska. Uczestnicy i uczestniczki - 4 dzieci z Ukrainy i 16 dzieci z Polski. 
 • 9 lutego 2022  w Sp Pysząca, klasa II. Uczestnicy i uczestniczki: 20 osób, 1 dziewczynka z Ukrainy.
 • 10 lutego 2022 w Sp 5 w Śremie, klasa IV, Uczestnicy: 21 osób. W tym: dziewczynki: 1 z Ukrainy,1 Azerbejdżanu; 2 chłopców: 1 z Ukrainy, 1 z Gruzji..
 • 14 lutego warsztat w Szkole nr 4  w Śremie, klasa III, 26 osób: Dziewczynki: 1 Ukraina,2 chłopców: Ukraina).

Podczas realizacji mapy zostały postawiony zakres znajomości krajów i kultur przed realizacją warsztatów i po realizacji warsztatów.

4.4. Wywiady antropologiczne z migrantkami pochodzącymi z Ukrainy i Białorusi, które przyjechały do Śremu przed wybuchem wojny w Ukrainie 24 lutego 2022. Wywiady zostały zrealizowane od kwietnia do maja 2022.

4.5. Spotkania konsultacyjne mające na celu optymalizację działań i rozpoznanie lokalnych potrzeb

Urząd Miasta Śrem - Pion Edukacji i Usług Społecznych

Urząd Miasta Śrem - Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Powiatowy Urząd Pracy

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

Placówki oświatowe - Szkoły podstawowe nr 2, 4, 5, Pysząca, Zbrudzewo

Konsultacje z Partnerami Projektu.

5. Odbiorcy ewaluacji

 

Grantodawcy.

Instytucje publiczne, kulturalne, oświatowe w Śremie zainteresowane realizacją działań,.

Instytucje badawcze zajmujące się problemami migracji Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM,

Fundacja ATQI organizator projektu, Partnerzy Projektu.

 

III. Efektywność projektu

 

Do projektu zaproszono osoby pochodzące z różnych kultur, mieszkańców i mieszkanki Śremu: młodzież i dorosłych, którzy chcieli współtworzyć działania lub stać się rzecznikami swoich grupy, instytucje oraz biznes. Pozyskano rzeczniczki społeczności białoruskiej Tamarę Krause i ukraińskiej: Ludmiłę Shtynko.

Projekt zrealizował cel zainicjowania działań międzyinstytucjonalnych, to znaczy połączenie doświadczeń partnerów, z których 

jeden to instytucja publiczna - kulturalna (biblioteka publiczna) , kolejny to placówka oświatowa ( szkoła podstawowa), następnie organizacja non profit działająca na terenie miasta od ponad 30 lat (Towarzystwo św. Brata Alberta), media - lokalna telewizja oraz biznes - spółka wspierająca fundację w utrzymaniu stron internetowych.

W pierwszym etapie projektu prowadzone były konsultacje z Partnerami oraz instytucjami zajmującymi się problemami migrantów i migrantek, w tym z:

Urzędem Miasta, Szkołą Podstawową nr 5, przedstawicielami instytucji i biznesu. Było to działanie priorytetowe z uwagi na poznanie potrzeb zarówno społeczności jak i instytucji oraz efektywne działania mające na celu zainspirowanie lokalnej społeczności do działań.

 

Jednym z celów ewaluacji jest wykazanie realizacji zaplanowanych działań w projekcie. Na podstawie dokumentacji oraz publikacji w ramach kampanii informacyjnej oraz  na stronach www, między innymi na stronie Fundacji ATQI (publikacje z realizacji poszczególnych działań projektowej) stwierdza się, że zakładane w projekcie działania/produkty/rezultaty/cele zostały zrealizowane.

 

WSKAŹNIKI

1. Uczestnicy i uczestniczki działań - 341

2. Partnerstwa - 3

3. Inicjatywy międzypokoleniowe - 16 (spotkania integracyjne 3, warsztaty 6, warsztaty w szkołach 4, wystawa 1, finał - 1, inauguracja - 1, konkurs 1)

4. Rzeczniczki grup mniejszościowych - 2, liczba osób z grup mniejszościowych - 27

 

PRODUKTY

1. Spotkania/ Miejsce integracji społecznej (1) - zrealizowanie pilotaż od listopada do czerwca 2022 w Bibliotece Publicznej w Śremie w ramach którego zorganizowano:

 

Spotkania międzykulturowe, międzypokoleniowe w tym:

 • Warsztaty plastyczne - 3,
 •  Warsztaty językowe - 3,
 • Spotkanie integracyjne, w tym cateringi nawiązujące do danej kultury
 • Wykład na temat sytuacji w Ukrainie - 1
 • Inaugurację i Finał Projektu,
 • Wystawy.

3. Warsztat w szkołach podstawowych - 4

4. Kampania informacyjno - edukacyjna.

5. Wywiady antropologiczne z migrantkami i migrantami (2)

6. Konkurs plastyczny Poznajemy się - 300 prac

7. Wystawy prac pokonkursowych i prezentacja Grafiki mapa życia migrantów (1)

8. Scenariusze - 3

9. Materiał filmowy- 3

10.Ewaluacja - 1

11. Finał Projektu, w tym:

Wykład - 1

Rozdanie 6 nagród konkursowych (6 książek oraz 6 zestawów kartek)

Prezentacja rzeczniczki z Chin

Połączenie z Ganą i rozmowa z Agnieszką Pietruszką na temat komunikacji międzykulturowej

Wystawa prac konkursowych, laureatów oraz prezentacja mapy życia migrantów

Pochód Wielu Kultur

Eko- happening - posadzenie 17 drzew symbolizujących 17 narodowości mieszkających w Śremie.

 

REZULTATY

 

1. Wzmocnienie grup migrantów i migrantek

 

Wzmocniono grupy migrantów i migrantek między innymi poprzez realizację działań na rzecz integracji 17, powołanie rzeczniczek grup mniejszościowych 2, przeprowadzenie warsztatów międzykulturowych w szkołach- 4.

2. Zdefiniowanie potrzeb i problemów migrantów i migrantek.

 

Na podstawie działań projektowych, obserwacji oraz przeprowadzonych wywiadów i konsultacji z instytucjami i placówkami zdefiniowano problemy i potrzeby migrantów i migrantek mieszkających na terenie Śremu. Między innymi zostały one opracowane i przedstawione do realizacji instytucjom oraz potencjalnym grantodawcą m.in.:

 • nauka języka polskiego dla grup migranckich,
 • porady prawne,
 • porady rzeczników grup mniejszościowych,
 • wsparcie psychologiczno - terapeutyczne rodzin migranckich,
 • spotkania integracyjne.

 3. Aktywizacja społeczności lokalnej 

 

Zaktywizowano społeczność lokalną oraz przedstawicieli grup migranckich do działań społeczno kulturowych, do współdziałania na rzecz integracji i aktywizacji grup migrantów oraz zapewniono wsparcia grupom narażonym na wykluczenie poprzez przeprowadzone działania.

Fundacja Atqi

Fundacja ATQI realizuje misję i projekty pod honorowym patronatem Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w PoznaniuDziałamy na rzecz lokalnych społeczności, dialogu międzypokoleniowego, międzykulturowego w Polsce, Maroku, Nepalu i Zanzibarze. Dokumentujemy kulturę, tradycję i ich wartości. Od 2021 działamy również na rzecz integracji migrantów i migrantkek z lokalnymi społecznościami w Polsce.

 

Media społecznościowe

Dane konta bankowego

Bank: Paris Bas / Oddział w Poznaniu
Nr konta: 87160014621833693220000001

Dane teleadresowe

Fundacja Atqi
Maksymiliana Jackowskiego 25 / 11d
60-509 Poznań Poland
 +48 668481254
 fundacjaatqi@gmail.com
 fundacjaatqi.org.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies   Polityka prywatności  
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.