Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Projekty

Scenariusze

Scenariusze przygotowane w ramach projektu „Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty- My" finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Scenariusz międzykulturowego, międzypokoleniowego spotkania  i warsztatów dla Miejsca Integracji Społecznej 

 

I. Wstęp

 

Scenariusz spotkania dla Miejsca Integracji Społecznej realizowanego w ramach działań mających na celu integrację lokalnej społeczności z migrantami i migrantkami mieszkającymi na terenie wybranego miasta i powiatu.

Opracowanie/ organizator: Fundacja ATQI

Wsparcie merytoryczne, realizacja: edukatorzy, specjaliści z wybranych dziedzin, kultury, języka, sztuki, wolontariusze, wolontariuszki wspierający organizację spotkania.

Grupa docelowa:  dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy lokalnej społeczności oraz migranci i migrantki pochodzący z innych krajów.

Miejsce organizacji spotkania: publiczna instytucja kultury np.: biblioteka powiatowa, muzeum, ośrodek kultury - miejsce dostępne   dla wszystkich, postrzegane w świadomości społecznej jako otwarte i przyjazne dla każdego.

Termin spotkania: sobota lub inny wolny dzień od pracy i obowiązku szkolnego - dostępność dla osób pracujących.

Czas trwania spotkania: 5 godzin,.

Czas trwania jednego warsztatu: 2 godziny.

Liczba uczestników spotkania: od 10 - 50 osób.

Liczba uczestników warsztatów: od 10 - 25 osób.

Cel główny: integracja lokalnej społeczności z migrantami i migrantkami oraz zaktywizowanie do udziału w życiu społeczno - kulturowym.

Cele szczegółowe: 

 • poznanie migrantów i migrantek pochodzących z innych kultur, ich problemów, potrzeb, potencjału społeczno - kulturowego, planów,
 • integracja z lokalną społecznością, poprawa poczucia przynależności grup migranckich do lokalnego środowisk
 • zintegrowanie ludności lokalnej i migrantów poprzez działania   twórcze,
 • wzmocnienie wzajemnego szacunku, zainteresowania odmiennością kulturową,
 • przeprowadzenie pilotażu dla Miejsca Integracji Społecznej w lokalnej społeczności,
 • współpraca międzysektorowa na rzecz miasta i postrzegania go, jako miejsca przyjaznego osobom pochodzącym z innych kultur,

Metody:

 • mini wykład/wstęp na temat międzykulturowości, potrzeb integracji, empatii,
 • warsztaty językowe (czas trwania 2 godziny) z wybranego języka obcego pod hasłem np. Język ukraiński w praktyce skierowany dla szerokiego grona osób mających kontakt z osobami z Ukrainy, pracujących z nimi, uczących itd.
 • warsztaty plastyczne (czas trwania 2 godziny) pod hasłem „Sztuka - język integracji”
 • metoda swobodnej ekspresji do poznania technik plastycznych,
 • degustacja -  poznanie kuchni wybranej kultury poprzez degustację specjalnie przygotowanego cateringu,
 • rozmowa kierowana do uczestników i uczestniczek spotkania, 
 • dedukcja – poszukiwanie odpowiedzi na stawiane zagadnienia, cele i problemy,
 • wzbogacające elementy jak: wizualizacja, wystawa, prezentacja książek jako element przybliżający kulturę.

Pomoce dydaktyczne:

 • prezentacje,
 • reprodukcje,
 • udostępnienie wybranej literatury z danego kręgu kulturowego,
 • wybranie i prezentacja muzyki ,
 • pomoce dla warsztatów: kartki z bloku technicznego, kredki świecowe, pastele, farby, materiały papierowe do wycinania. 

Słowa klucze: integracja, kultura, tradycja, różnorodność, empatia, otwartość, tolerancja, szacunek, poznanie, zrozumienie, międzykulturowość, migranci, uchodźcy, kryzys humanitarny.

Przebieg spotkania spotkania

Przywitanie uczestników i uczestniczek spotkania, integracja z przedstawicielami grup migranckich.

Mini wykład wprowadzający tj.:przedstawienia i omówienie celów spotkania, projektu, lokalnej sytuacji   grup migranckich, liczebności, zatrudnienia, potencjału.

II. Część warsztatowa.                                                                                      

Omówienie wybranych metod dla warsztatów językowych i warsztatów plastycznych. Czas trwania każdego z  warsztatów - 2 godziny.

Warsztat językowy pt. „Język w praktyce” prowadzony przez specjalistkę/specjalistę. Realizacja działań, w tym między innymi:                                                            

 • omówienie sytuacji geopolitycznej wybranego kraju; przedstawienie podstawowych informacji,      
 • przedstawienie przykładów grup etnicznych – różnorodność etnicznej i językowej wybranego terenu,                                                          
 • przedstawienie  i wyjaśnienie alfabetu - pisanie imion , podstawowych zwrotów, 
 • pismo dawniej i dziś - dostrzeganie różnic i podobieństw,
 • praktyka dźwięków i standardowych tonów z wybranego języka.
 • wyjaśnienie i praktyka podstawowych zwrotów - powitanie, przedstawienie się, zapytanie o imię, podziękowanie, liczenie do 10
 • materiały i pomoce do nauki języka, np. papier w specjalną kratkę do pisania znaków, zeszyt z pergaminem do ćwiczenia pisania znaków w konkretnym stylu/stylizacji.

Praca twórcza, w tym: 

 • pisanie alfabetu,
 • poszukiwanie analogi i różnic pomiędzy językami,
 • pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli poprzez działania używanie charakterystycznych zwrotów.

Warsztat plastyczny pt.: „Sztuka jako język integracji, prowadzony przez specjalistkę /specjalistę. Realizacja działań, w tym między innymi:

 • prezentacja sztuki jako  żródło inspiracji, uniwersalnego języka, metody integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej,
 • prezentacja wbranego twórcy, twórczyni lub elementu charakterystycznego dla danej kultury,
 • przedstawienie technik plastycznych, 
 • uwrażliwienie na inspirującą rolę przypadku w procesie twórczym.

Praca twórcza, w tym: 

 • stymulowanie i rozwijanie wrażliwości na sztukę innych narodów,
 • inspiracja sztuką jako pogłębianie wiedzy o innych  kulturach,
 • poszukiwanie analogi i różnic pomiędzy życiem ludzi z innych kultur,
 • kształtowanie empatycznego działania w grupie,
 • pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli poprzez działania plastyczne,
 • poznanie nowych technik plastycznych,
 • rozwijanie kreatywności, twórczej postawy

Wspólne oglądanie i komentowanie prac plastycznych,  jako element kończący warsztaty.

 

Integracja przy stole i rozmowie oraz inne elementy uzupełniające.

 

Poznanie kuchni wybranej kultury poprzez degustację specjalnie przygotowanego cateringu dla uczestników i uczestniczek spotkania.

 

Wprowadzenie elementów dodatkowych np. Przygotowanie i prezentacja zbioru książek na temat wybranej kultury, wspólna zabawa przy tworzeniu mapy miasta, mini wykłąd na temat aktualnej sytuacji w kraju etc.

  

III. Zakładane rezultaty.

 • Integracja. 
 • Pogłębienie wiedzy na temat wybranej kultury, języka, sztyki z wybranego kręgu.
 • Ciekawe i twórcze spędzenie czasu.
 • Ćwiczenie umiejętności językowych, plastycznych, społecznych.

Sposób pozyskania uczestników i uczestniczek.

 • Realizacja kampanii informacyjnej w internecie, na stronach współorganizatorów, partnerów.
 • Zamieszczenie plakatów, ulotek w przestrzeni publicznej.
 • Mailing bezpośredni.
 • Publikacja artykułów w prasie.
 • Emisja informacji, zaproszenia w lokalnej tv.
 • Rozmowa bezpośrednia w miejscach pracy grup migranckich.

Scenariusz Interaktywnych Warsztatów Międzykulturowych dla Szkół Podstawowych pt.: „Poznajemy się”.

I. Wstęp

Scenariusz interaktywnych warsztatów międzykulturowych edukacyjno - artystycznych dla klas szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z rodzin migranckich (pochodzące z innych kultur). 

 

Wsparcie merytoryczne, realizacja: pedagodzy szkolni, dyrekcja, nauczyciele, specjaliści z wybranych dziedzin, kultury, języka, sztuki, wolontariusze, wolontariuszki wspierający organizację warsztatów.

Grupa docelowa:  dzieci z klas szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z rodzin migranckich, pedagodzy, wychowawcy, dyrekcja.

Miejsce organizacji spotkania: publiczna szkoła podstawowa, klasa z dziećmi pochodzącymi z rodzin migranckich - przedstawiciele innych kultur, grup etnicznych.

Termin spotkania: w wyznaczonych godzinach lekcyjnych.

Czas trwania warsztatu: 2 godziny.

Liczba uczestników warsztatów: klasa około 20 dzieci oraz nauczyciel.

Cel główny: integracja lokalnej społeczności z migrantami i migrantkami oraz zaktywizowanie do udziału w życiu społeczno - kulturowym.

Cele szczegółowe:   

 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec różnorodności i oraz wzmacnianie motywacji do  myślenia i działania pełnego tolerancji i otwartości na wielokulturowość,
 • wzrost wiedzy na temat innych kultur szczególnie na temat kultury, z której pochodzą dzieci uczęszczające do klasy,
 • wzrost wiedzy na temat samego siebie oraz swojego pochodzenia,
 • uświadomienie dzieciom naturalności różnic między ludźmi, 
 • ukazanie podobieństw kulturowych występujących ponad wieloma różnicami, 
 • uświadomienie, że dzięki różnicom każdy człowiek jest wyjątkowy, niepowtarzalny,    
 • wzbudzenie ciekawości innymi kulturami, tradycjami, językami,
 • wzbudzenie empatii dla osób pochodzących z innych kultur z doświadczeniem migracji,
 • zainspirowanie dzieci do udziału w wolontariacie na rzecz rodzin migranckich oraz w konkursie,
 • zainspirowanie dzieci do wyrażenia poprzez sztukę swoich myśli, odczuć i pragnień związanych z kontaktami z osobami z innych kultur,
 • poznanie rodzin migrantów i migrantek pochodzących z innych kultur, ich problemów, potrzeb, potencjału kulturowego, marzeń, planów,
 • integracja rodzin z lokalną społecznością, 
 • poprawa poczucia przynależności grup migranckich do lokalnego środowiska,
 • zintegrowanie dzieci, rodzin z lokalną społecznością poprzez działania twórcze (konkurs),
 • wzmocnienie wzajemnego szacunku, zainteresowania odmiennością kulturową,
 • współpraca międzysektorowa to znaczy szkoła, organizacja, instytucje, media.

Metody:

 • Zajęcia warsztatowe, pozwalają na uczenie się poprzez doświadczenie. Zajęcia w małej znanej grupie (klasie) zapewniają poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie dają możliwość czynnego zaangażowania się każdego dziecka.
 • Arteterapia pozwala na wykorzystanie doświadczeń życiowych,  rozwiązywanie konfliktów emocjonalnych, pomaga rozładować napięcia oraz świadomie kierować swoją energią wynikającą z naturalnego pędu ku twórczości. W ramach arteterapii wykorzystanie metod i technik plastycznych, tańca, muzyki, fotografię, literatury.
 • Pedagogika Zabawy - adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach działań profilaktyczno - rozwojowych. Pedagogika zabawy nie jest dyscypliną naukową, lecz symboliczną nazwą metodycznych poszukiwań ułatwiających pracę z grupą i proces uczenia. Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość  rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Główne inspiracje teoretyczne  pedagogika zabawy czerpie z  psychologii  humanistycznej  jak również  pedagogiki Gestalt . Ideą przewodnią  jest wiara w człowieka i jego potencjalne możliwości. Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie osobom,  pracującym z różnymi grupami wiekowymi, metod oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć wzmacniających poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, wspomagających samodzielna aktywność  podopiecznych.
 • Mobilna wystawa rekwizytów pochodzących z innych kultur.
 • Biblioterapia - stosowanie tekstów literackich w celach integracyjnych jest ciągle nie docenianą  możliwością wpływania na poczucie przynależności do grypy Biblioterapię można stosować podczas pracy z  dziećmi  z problemami np. asymiliacyjnymi. Odpowiednio dobrane teksty same w sobie mają potencjał powodujący zmiany w emocjach i intelekcie osób, które są z nimi konfrontowane. Praca z książką stanowi dopełnienie programu, a jej celem jest zainteresowanie dzieci światem książek oraz przedstawianym w nich światem wartości. Będą one służyły kształtowaniu rozwoju moralnego dzieci.
 • Opowieści, prezentacje i wykłady - to metody stosowane jako wstęp, nadanie klimatu, wprowadzenie treści edukacyjnych związanych z  przedstawieniem  pojąć,  bohaterów zajęć,  niesamowitych twórców. Podczas opowieści i prezentacji  można spotkać takie zjawiska, które nie tyko edukują ale i inspirują – zachęcając  do coraz głębszych i odważniejszych eksperymentów ze sztuka. Instalacja, performens, sztuka konceptualna, asamblaż, ready made, sztuka dźwięku, sztuka ziemi to tylko niektóre z nich.
 • Burza mózgów - tworzenie mapy projektowej - jako forma dyskusji i sposób na interpretację postawionych problemów. Mapa projektowa jest również elementem ewaluacji projektu.

Pomoce dydaktyczne:

 • listy, 
 • elementy sztuki użytkowej i obiekty codziennego użytku jak stroje, naczynia, instrumenty, biżuteria, garnki,
 • mapy, zdjęcia,
 • wybrana  literatura z danego kręgu kulturowego,
 • wybrana muzyka,
 • plakaty oraz inne formy graficzne alfabetów,
 • pomoce dla warsztatów: kartki z bloku technicznego, kredki świecowe, pastele, farby, materiały papierowe do wycinania, naklejki etc.

Słowa klucze: integracja, kultura, tradycja, różnorodność, empatia, otwartość, tolerancja, szacunek, poznanie, zrozumienie, międzykultuowość, migranci, uchodźcy, kryzys humanitarny.

II Przebieg warsztatu

Przywitanie - uczestników, w różnych językach świata. Prezentacja różnorodnych gestów oraz form. Zaprezentowanie z pomocą dzieci pochodzących z innych kultur ich języka.

Mini wykład wprowadzający tj.: przedstawienie i omówienie celów warsztatów, zainspirowanie do dyskusji o tym, że wszyscy różnimy się  między sobą, ale też jesteśmy tacy sami. Omówienie kultury i kraju pochodzenia dzieci      migranckich.

Zabawa integracyjna w odkrywców kultur. Podzielenie dzieci na grupy, każda z grup otrzymuje przesyłkę wraz z listem. W torbie z przesyłką znajdują się elementy z wybranego kraju, strój, element kuchni, prezentacja alfabetu, mapa, instrument muzyczny itd.  Zadaniem każdej z grup jest odkrycie z jakiego kraju pochodzą nadawcy listu. Każda z grup prezentuje list i opowieść o nadawcy listu. Podsumowanie ćwiczenia wskazuje na to, że różnice mogą być inspirujące i  rozwijające. Podkreślenie, że bardzo często różnice te wynikają z geograficznego umiejscowienia kraju. Podsumujcie „różnice” oraz „podobieństwa”. Postaw pytanie i zaproponuj dyskusje: Czy jesteśmy różni czy tacy sami.

Prezentacja kraju i kultury pochodzenia dzieci - dzieci opowiadają o swoim kraju, skąd przybyły. Prezentacja rekwizytów: ubrań, naczyń, garnków, instrumentów, alfabetu, muzyki - przybliżamy kulturę i język.

Nagranie wypowiedzi dzieci na temat tego, jak się czują w Polsce, w szkole do której chodzą, jak postrzegają koleżanki i kolegów, co można zrobić dla świata, aby było  w niej więcej tolerancji i miejsca na różnorodność. 

Burza mózgów, mapa projektowa - podsumowanie zajęć na mapie projektowej, luźna forma wypowiedzi poprzez napisanie zdania, narysowanie etc. Element ewaluacji.

III. Korzyści dla uczestników:

 • poznanie tradycji różnych kultur za pomocą sztuki, literatury i innych metod,
 • wymiana wiedzy, doświadczeń, pomysłów na temat budowania działań pełnych otwartości i tolerancji, empatii,
 • rozwinięcie  własnej kreatywności i ekspresji twórczej,
 • zapoznanie się z wartościową literaturą,
 • Integracja z grupą rówieśniczą,
 • poznanie zagadnień związanych z międzykulturowością, migracją etc.

 

SCENARIUSZ WYWIADU ANTROPOLOGICZNEGO Z MIGRANTAMI i MIGRANTKAMI

I.  Wstęp

Wywiad antropologiczny jest narzędziem umożliwiającym zbadanie, zanurzenie się w kulturę badanej osoby, jej środowiska, czy postawionego problemu, dzięki któremu badacz jest w stanie uzyskać potrzebne mu informacje. Wywiad jest uzupełnieniem dokumentacji projektowej.

Wywiad umożliwia szersze poznanie grupy migranckiej, z której pochodzi rozmówca/rozmówczynie. Na podstawie studium przypadku analizujemy ich problemy, plany, powody migracji oraz poziom asymilacji. Wyniki wywiadów posłużą, jako element kampanii informacyjno - edukacyjnej, która ma m.in. wzbudzić empatię wśród społeczności lokalnej na problemy i sytuację migrantów i migrantek.


Wsparcie merytoryczne, realizacja: opracowanie na podstawie analizy:

 • „Raportu zbiorczego na temat sytuacji cudzoziemców w Swarzędzu, Środzie Wielkopolskiej i Zbąszyniu” Fundacja Centrum Badań Migracyjnych 2018, autorka Izabela Czerniejewska,
 • Raportu na temat sytuacji cudzoziemców w Lesznie „W Lesznie jest fajny klimat” Fundacja Centrum Badań Migracyjnych 2018, autorka Izabela Czerniejewska,
 • Apelu badaczy z dnia 21 marca 2022 „Apel do badaczy społecznych"autorki dr hab. Prof. UJ Patrycja Trzeszczyńska oraz dr hab. Prof. UW Anna Horolets (odebrany via Polskie Towarzystwo Ludoznawcze).

Grupa docelowa:  migranci i migrantki pochodzący z innych krajów, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022.


Miejsce przeprowadzania wywiadu: miejsce udostępnione przez publiczną instytucję kultury np.: bibliotekę powiatową, muzeum, ośrodek kultury - miejsce dostępne   dla wszystkich, postrzegane w świadomości społecznej jako otwarte i przyjazne dla każdego.

Cel główny: poznanie historii migracji, problemów, oczekiwań związanych z miejscem, które wybrano na swój dom, miejsce pracy, edukacji.

Cele szczegółowe:

 • zbadanie doświadczeń z życia codziennego, przyczyn migracji, wyboru miejsca,
 • zbadanie stopnia integracji z lokalną społecznością,
 • zbadanie poczucia przynależności do lokalnego środowiska,
 • wzmocnienie wzajemnego szacunku, zainteresowania odmiennością kulturową,
 • poznanie potencjału społeczno - kulturowego, chęci zaangażowania w życie społeczne i kulturalne miasta, oczekiwań związanych z programem kulturalnym,
 • zbadanie oceny infrastruktury oraz form integracji,
 • poznanie opinii na temat lokalnej społeczności, w jaki sposób są tutaj odbierani, czy mogą liczyć na pomoc, życzliwość, czy są zapraszani do polskich rodzin,
 • poznanie poziomu ich otwartości na integrację z lokalną społecznością

Metody

 • rozmowa,
 • wywiad ustrukturyzowany częściowo,
 • wstęp/ mini wykład na temat realizowanego projektu, międzykulturowości, potrzeb integracji, empatii,
 • rozmowa uczestnicząca, pogłębione pytania,
 • spacer - obserwacja uczestnicząca,
 • nagranie audio, wizualne,
 • tłumaczenie,
 • rozmowa kierowana do uczestników i uczestniczek spotkania,

Pomoce dydaktyczne:

 • scenariusz,
 • aparat, kamera,
 • tłumacz.

Słowa klucze: integracja, kultura, tradycja, różnorodność, empatia, otwartość, tolerancja, szacunek, poznanie, zrozumienie, międzykulturowość, migranci, uchodźcy, kryzys humanitarny.

II. Przebieg wywiadu

Przywitanie.

Mini wykład wprowadzający tj.:przedstawienia i omówienie celów spotkania, projektu, lokalnej sytuacji   grup migranckich, liczebności, zatrudnienia, potencjału.

Pytania

1. Przyczyny migracji    

 • sytuacja rodzinna,
 • sytuacja społeczno - ekonomiczna,
 • migracja, jako nowe doświadczenie,
 • rozwój osobisty, edukacja, zawód.

2. Pierwsze doświadczenia w Polsce

 • wybór miejsca,
 • wyzwania związane z osiedleniem się,
 • posiadane kontakty,
 • poszukiwanie mieszkania, pracy,
 • uregulowane sytuacja,
 • kontakt z instytucjami publicznymi, lekarzem,
 • brak uregulowanej sytuacji,
 • pozytywne emocje/negatywne emocje.

3. Sytuacja społeczno - ekonomiczna w Polsce

 • sytuacja mieszkaniowa,
 • możliwości rozwoju zawodowego/ edukacja,
 • formy uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
 • ulubione formy spędzania czasu,
 • grono znajomych, kolegów i koleżanek z pracy.

4. Moja grupa migrancka

 • poziom zintegrowania,
 • sytuacja mieszkaniowa,
 • możliwości rozwoju zawodowego/ edukacja,
 • formy uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
 • ulubione formy spędzania czasu,
 • grono znajomych, kolegów i koleżanek z pracy,
 • konkurencja zawodowa.

5. Plany na przyszłość

 • migracja czasowa/ stała,
 • edukacja dzieci.

6.  Lokalna społeczność, poziom integracji, relacje społeczne

 • życie sąsiedzkie,
 • życie poza pracą,
 • rozczarowania związane z brakiem pomocy, zrozumienia.

7. Poczucie bezpieczeństwa

 • wsparcie instytucji,
 • opieka medyczna,
 • edukacja,
 • opieka prawna,
 • losowe zdarzenia.

8. Mapa miejsc przyjaznych, w których pracują migranci migrantki

 • instytucje,
 • stowarzyszenia,
 • tłumacz,
 • prawnik.

III. Zakładane rezultaty.

 • Pogłębienie wiedzy na temat życia migrantów i migrantek, kultury pochodzenia.
 • Pogłębienie wiedzy na temat powodów migracji i planów.
 • Opracowanie, w jaki sposób postrzegana jest lokalna grupa, miasto.

IV. Sposób pozyskania uczestników i uczestniczek.

 • Rozmowa bezpośrednia z migrantami/migrantkami.
 • Wsparcie rzeczniczek grup.

                             

 Fundacja Atqi

Fundacja ATQI realizuje misję i projekty pod honorowym patronatem Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w PoznaniuDziałamy na rzecz lokalnych społeczności, dialogu międzypokoleniowego, międzykulturowego w Polsce, Maroku, Nepalu i Zanzibarze. Dokumentujemy kulturę, tradycję i ich wartości. Od 2021 działamy również na rzecz integracji migrantów i migrantkek z lokalnymi społecznościami w Polsce.

 

Media społecznościowe

Dane konta bankowego

Bank: Paris Bas / Oddział w Poznaniu
Nr konta: 87160014621833693220000001

Dane teleadresowe

Fundacja Atqi
Maksymiliana Jackowskiego 25 / 11d
60-509 Poznań Poland
 +48 668481254
 fundacjaatqi@gmail.com
 fundacjaatqi.org.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies   Polityka prywatności  
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.