Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Projekty

Konkurs plastyczny i wystawa pt.: „Poznajemy się.”

Miło nam poinformować, że Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie - Anna Laska-Szmyt przyznała nagrodę specjalną w konkursie „Poznajemy się”
- Krzysztofowi Lampe z klasy II b- uczniowi ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie.
Praca przedstawia chłopca z Polski, który wykorzystując współczesne technologie kontaktuje się z dziećmi z innych kultur. Każdy sposób na poznanie się, zrozumienie innych, wymianę doświadczeń jest świetny. Liczy się otwartość, tolerancja i chęć działania - jak widać dzieci ze Śremu - świetnie sobie radzą w tym obszarze. Gratulujemy Krzysztofowi i wszystkim nagrodzonym w konkursie:
Antoniemu Kononowiczowi, Szkoła Podstawowa nr 5 w Śremie, klasa Vd,
Mai Łopińskiej Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie, klasa V.
Małgorzacie Wilczkowiak - Szkoła Podstawowa nr 5, klasa III a
Kseni Nikifor, Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie, klasa III a
Adamowi Kwiręg - Szkoła Podstawowa nr 5, II d
Wyróżnienie dla klas ze szkół Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie oraz Szkoła Podstawowa w Pyszącej za udział i zaangażowanie.
Wszystkie prace lauratek i laureatów ze szkół podstawowych w Śremie można zobaczyć na wystawie stacjonarnej „Poznajemy się”. Ponadto Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie przygotowała specjalną multimedialną wystawę prezentującą wszystkie nadesłane prace - jest ich ponad 300!
Dziękujemy Bibliotece, Pani Dyrektor, Pracowniczkom i Pracownikom za ogrom pracy włożonej w przygotowanie tej wystawy! 300 prac prezentuje Biblioteka w Śremie.
Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice po odbiór nagród 26.05.2022 o godzinie 12 do Biblioteki. Tego dnia odbędzie się finał projektu „Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My” oraz „Pochód Wielu Kultur” i Ekohappening. Zapraszamy również do obejrzenia wystawy pokonkursowej z pracami laureatów i laureatek.

Jury konkursu „Poznajemy się” pod przewodnictwem Dyrektorki Biblioteki im. Heliodora Święcickiego w Śremie - Anny Laski - Szmit w składzie:

Ewa Bąk, Joanna Markisz, Ludmiła Shtykhno, Tamara Krause, Maria Shevchenko, Eugeniusz Siczyński, Elżbieta Siczyńska, Anna Płygawko

--------

Konkurs plastyczny „Poznajemy się”.

 

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych z powiatu śremskiego do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Poznajemy się.”

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, która ma przedstawiać osoby (dzieci) pochodzące z innych kultur lub/i ich kraj, kulturę, wybrany dowolny element tradycji, stroju, zwyczajów. 

 

Zachęcamy dzieci do patrzenia na osoby pochodzące z innych kultur, jak w zwierciadło, w którym się przeglądamy. Co w nich widzą? Podobieństwa, różnice, inne kolory, zwyczaje, tradycje?

 

Dzieci biorące udział w konkursie mają pełną dowolność w interpretacji tematu oraz wyboru techniki i rozmiarów pracy.

 

Konkurs potrwa od 17 stycznia do 18 marca 2022. W maju 2022 zostaną ogłoszone wyniki na stronie Organizatora i rozdane nagrody (26 maja 2022 w Bibliotece Publicznej w Śremie o g 12). 

 

Nagrodzone i wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy zbiorowej i konferencji, która odbędzie się w Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10 w maju 2022.

 

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

 

klasy 1- 4

klasy 5 - 8

 

W każdej kategorii zostanie przyznana 1, 2, 3 nagroda. Ponadto przyznana zostanie 1 nagroda specjalna, a nagrodzona praca wydrukowana będzie w formie kartki pocztowej.

 

Cele konkursu:

 • wzbudzenie empatii dla osób pochodzących z innych kultur,
 • zainspirowanie dzieci do wyrażenia swoich myśli, odczuć i pragnień związanych z kontaktami z osobami z innych kultur,
 • potraktowanie sztuki jako języka integracji oraz metody rozwoju osobowego i społecznego,
 • ukazanie zagadnień związanych z bogactwem kultur, z których pochodzą np. dzieci z rodziny migrantów zamieszkujące Śrem.

Konkurs jest integralną częścią projektu Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My finansowanego z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Warunkiem udziału konkursie jest dołączenie do prac podpisanych przez opiekunów 

 

Załącznika nr 1 do Regulaminu OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU I PRAC. 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Regulamin dostępny jest poniżej.

 

UWAGA WAŻNE (na odwrocie pracy) musi zostać napisane:

(Imię i nazwisko uczestnika dziecka)...................................................................

(Klasa, rok urodzenia).........................................................................................

(Numer i nazwa szkoły) ............... .....................................................................

(Pochodzenie/narodowość  dziecka).................. ..............................................

(Opcjonalnie telefon lub adres do rodzica)........................................................

 

Regulamin konkursu plastycznego ,,Poznajemy się.”

I  WARUNKI OGÓLNE 

1.Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „Poznajemy się” zwanego dalej ,,Konkursem”. 

1.1.Konkurs jest organizowany przez Fundację ATQI z siedzibą w Poznaniu (60-509) ulica Jackowskiego 25/11d KRS pod numerem KRS 0000631098, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7811931724, REGON 365103585, zwaną dalej „Organizatorem”.  

1.2 Konkurs organizowany jest przez Fundację Atqi w ramach projektu projektu „Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My” finansowanego ze środków EOG w ramach Programy Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny (zwany dalej Projekt).

2. Celem Konkursu jest:

2.1propagowania kreatywności i twórczości amatorskiej dzieci i młodzieży, 

2.2.zainspirowania dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy na temat osób pochodzących z innych kultur,

2.3 uwrażliwienie dzieci na różnorodność kulturową,

2.4 ukazywanie bogactwa kulturowego świata,

2.5 angażowanie dzieci do przyjmowania postawy otwartości i tolerancji

2.6 zaangażowanie dzieci do promowania twórczości poprzez prezentację i udział w wystawach i wydarzeniach.

3. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczne z udziałem w projekcie „Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My”.

II.  ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu Śrem (Wielkopolska) i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

1.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 stycznia 2022 - zgłoszenia można przesyłać do dnia 18 marca 2022 roku do godziny 23:59. 

1.2.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 maja 2022 na stronie internetowej Organizatora tj. www.funadacjaatqi.org.pl

 

III. UCZESTNICY KONKURSU ORAZ ZGODA OPIEKUNA

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej zwani dalej „Uczestnikami”, w dwóch kategoriach: I kategoria klasa 1-4, II kategoria klasa 4-8.

1.1.Uczestnik/czka bierze udział w konkursie na podstawie udzielonej pisemnej zgody prawnych opiekunów - Załącznik nr 1 Regulaminu Oświadczenie opiekunów na udział w Konkursie (zwaną dalej: ,,Oświadczeniem’’),  Załącznika 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i prac autorskich ( zwana dalej „Zgodą nr 1), Załącznik 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zwany dalej „Zgoda nr 2").

IV.  PRACA KONKURSOWA 

1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, która ma przedstawiać osoby (dzieci) pochodzące z innych kultur lub/i ich kraj, kulturę, wybrany dowolny element tradycji, stroju, zwyczajów. Praca ma ukazać, w jaki sposób dziecko patrzy na osoby pochodzące z innych kultur, co w nich widzi, jakie podobieństwa, jakie różnice? Uczestnik/czka ma pełną dowolność w interpretacji tematu (dalej zwana ,,Pracą”).

2. Uczestnik/czka może zgłosić do konkursy tylko 1 pracę.

3. Praca

3.1.musi zostać podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasa, szkoła oraz dołączona Oświadczenie (Załącznik nr 1 Regulaminu) oraz Oświadczenie (Załącznik nr 2 Regulaminu).

3.2.może zostać przygotowana w dowolnym formacie np.: A4 lub A3,

3.3.może zostać sporządzona w dowolnej technice plastycznej np. grafika, malarstwo, kolaż,

3.4.może zawierać opis lub komentarz,

3.5.nie może być fotografią.

4. Uczestnik/czka przekazuje Prace do nauczyciela/wychowawcy lub sekretariatu w szkole lub na adres Fundacji ATQI, ul. Jackowskiego 25/11d 60-509 Poznań

V. NAGRODY

1. Zwycięska Praca zostanie wyłoniona przez 4-osobową komisję konkursową profesjonalistów: etnologów, plastyków, pedagogów (zwaną dalej „Komisją”). Podstawowym kryterium oceny będzie oryginalność wizji i sposób jej przedstawienia. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 11 kwietnia 2022 na stronie funadacjaatqi.org.pl Organizatora .

3. Nagrody Konkursowe zostaną przekazane laureatom konkursu na adres korespondencji lub za pośrednictwem szkoły, poczty lub kuriera do 30 maja 2022.

4. W Konkursie zostaną przyznane nagrody w:

I kategorii (klasa 1-4)  - 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce), 

II kategorii (klasa 5-8)  - 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce), 

5. Nagrodzone i wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy zbiorowej i konferencji, która odbędzie się w Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10.

6. Przyznana zostanie również Nagroda Specjalna, a nagrodzona Praca wydrukowana będzie w formie kartki pocztowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu. 

2.Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, informując o tym fakcie uczestników.

3.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas Konkursu, stanowią Załącznik nr 3 do Regulaminu.

4.Opiekun Uczestnika Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z tymi informacjami.

5. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 Regulaminu 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PlASTYCZNYM „Poznajemy się”.

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w  konkursie plastycznym pt.: „Poznajemy się”.

 1. Przyjmuję do wiadomości, że organizatorem i administratorem moich danych osobowych jest Fundacji ATQI wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000631098, numer NIP: 7811931724, REGON: 365103585 (zwaną dalej Organizatorem).
 2. Przyjmuję do wiadomości, że udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My”. Projekt finansowany jest ze środków EOG w ramach Programy Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny (zwany dalej Projekt).
 3. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału mojego dziecka w Projekcie.
 4. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu „Poznajemy sie” dostępnego na stonie: 

https://fundacjaatqi.org.pl/projekty/206/Spotkania_Kultur_Migranci_Ja_-_Ty_-_My/252/Konkurs_plastyczny_pt_Inni_Poznajemy_sie_

(Imię i nazwisko uczestnika dziecka)...................................................................

(Klasa, rok urodzenia).........................................................................................

(Nazwa szkoły) .......................... ............................................

(Pochodzenie/narodowość  dziecka).................. ............................................

(Miejscowość, data).......................... ............................................

(Podpis składającego oświadczenie)) ............... ............................................

Śrem dnia

----------------------------------------------------------

(czytelny podpis składającego OŚWIADCZENIA)

Załącznik nr 2 Regulaminu

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU I PRAC AUTORSKICH

W związku z udziałem w Projekcie Fundacji ATQI pt. „Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My” oświadczam w odniesieniu do mojego dziecka , że: 

Wyrażam zgodę na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie, wraz z imieniem i nazwiskiem, wizerunku mojego dziecka, na publikację zdjęć i nagrań audiowizualnych z wizerunkiem mojego dziecka, wraz z podaniem mojego i jego imienia i nazwiska, na kanale YouTube, portalach społecznościowych oraz stronach WWW w celach edukacyjnych, promocyjnych oraz informacyjnych związanych z realizacją Projektu.

Zgodę udzielam na rzecz Fundacja ATQI (nr KRS 0000631098) oraz Operatora Programu (tj. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibami w Warszawie) i Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, z którym Operator zawarł Porozumienie w sprawie Realizacji Programu.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów, w tym zdjęć i nagrań z mojego dziecka, wykonanych w ramach Projektu. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Wyrażenie przeze mnie zgody jest w pełni dobrowolne i nieobowiązkowe. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wycofania zgody bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przeniesienie na rzecz Fundacja ATQI (nr KRS 0000631098) majątkowych praw autorskich do przedmiotów mojego autorstwa wykonanych w ramach Projektu, to jest utworów plastycznych i słownych, oraz informacji z wywiadów rozmów, nagrań, materiałów wizualnych, wykonanych przedmiotów mojego autorstwa oraz z moim wizerunkiem, w celach związanych z realizacją i dokumentacją Projektu oraz na dokonywaniem analiz wewnątrz Fundacji ATQI oraz ich publiczne rozpowszechnianie w związku z realizacją Projektu (zwanych dalej Materiałem).

Wykorzystywanie Materiałów przez Fundację ATQI na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie każdą znaną techniką egzemplarzy Materiałów, na wszelkich znanych nośnikach, w tym techniką zapisu cyfrowego,
 2. rozpowszechnianie Materiałów tj. wprowadzanie (w całości, w częściach, fragmentach) do obrotu oryginału albo egzemplarzy (kopii, w tym cyfrowych, elektronicznych), na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  w tym także w celu wykorzystywania w filmach szkoleniowych, w publikacjach, także jako składnika utworów zbiorowych, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 3. dokonywanie opracowań i zmian w Materiałach bez konieczności uzyskania mojej akceptacji dla tych zmian i opracowań oraz korzystanie z tychże zmian i opracowań na wskazanych powyżej polach eksploatacji.

Udzielona zgoda na rozpowszechnianie materiałów oraz ich opracowań dotyczy wszelkich znanych mediów kanałów dystrybucji, w tym sieci Internet.

Niniejsza zgoda jest udzielona nieodpłatnie, nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

Śrem dnia

----------------------------------------------------------

(czytelny podpis składającego OŚWIADCZENIA)

Załącznik nr 3 Regulaminu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w oświadczeniu, w tym odnośnie do narodowości (pochodzenia) i wieku, zarówno moich jak i mojego niepełnoletniego dziecka, w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu Fundacji Atqi pt. „Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My”  Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych zamieszczoną poniżej.Śrem dnia

----------------------------------------------------------

(czytelny podpis składającego Zgody)

                                                                       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja ATQI (nr KRS 0000631098), a w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacjaatqi@gmail.com  lub listownie na adres Fundacja ATQI, 60-509 Poznań, ul. Maksymiliana Jackowskiego 25/11d.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu publikacji na kanale YouTube, portalach społecznościowych, stronach WWW.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, informacyjnych czy edukacyjnych związanych z realizacją projektu ,,Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My”, a po zakończeniu realizacji w/w Projektu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 • W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich oraz dziecka i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. 
 • Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku są dobrowolne, jednak w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w w/w Projekcie.
Fundacja Atqi

Fundacja ATQI realizuje misję i projekty pod honorowym patronatem Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w PoznaniuDziałamy na rzecz lokalnych społeczności, dialogu międzypokoleniowego, międzykulturowego w Polsce, Maroku, Nepalu i Zanzibarze. Dokumentujemy kulturę, tradycję i ich wartości. Od 2021 działamy również na rzecz integracji migrantów i migrantkek z lokalnymi społecznościami w Polsce.

 

Media społecznościowe

Dane konta bankowego

Bank: Paris Bas / Oddział w Poznaniu
Nr konta: 87160014621833693220000001

Dane teleadresowe

Fundacja Atqi
Maksymiliana Jackowskiego 25 / 11d
60-509 Poznań Poland
 +48 668481254
 fundacjaatqi@gmail.com
 fundacjaatqi.org.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies   Polityka prywatności  
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.